Das Kriegskreuz für Zivilverdienste
A Hadikereszt Polgári Érdemekért


A kitüntetés története

A Hadikereszt alapítása

     
I. osztály   II. osztály   III. osztály   IV. osztály

      A Hadikeresztet I. Ferenc József 1915 augusztus 16-án alapította olyan polgári személyek számára, akik a világháború alatt, a háborúval kapcsolatban, de nem harccselekmények közepette szerezték érdemeiket. Az alapítás kinyilvánítására azonban csak 1916 február 8-án került sor.
      A kitüntetésnek négy osztálya volt, az I. osztály csak nagyobb méretével tért el a II. osztályú kereszttől.
      Az érdemrendekhez vagy a Katonai Érdemkereszthez hasonlóan a Hadikeresztek (pontosabban legmagasabb fokozatuk) is adományozásra került gyémántdíszítménnyel. Ez egyetlen esetben történt meg: 1918. február 14-én IV. Károly ezzel a kitüntetéssel ismerte el a breszt-litovszki béketárgyalások sikeres lezárásában játszott szerepét a monarchia rendkívüli követének, Mérey Kajetánnak.
      A Hadikeresztek voltak az utolsók az I. Ferenc József által alapított kitüntetések sorában. Az adományozások jelentős része már utóda nevéhez fűződnek.

Alapszabályok

A kitüntetés utóélete

      A Habsburg-ház trónfosztásával a kitüntetés adományozása megszűnt, a kitüntetés ugyanakkor az osztrák örökséget meg nem tagadó Magyarországon viselhető maradt, ámbár az összeomlás keltette zűrzavarban a monarchia kitüntetéseit először eltörölték.
      Mindezek ellenére a Hadikereszt csupán viselhető maradt, adományozásra többé nem került. 1944-ben a háborús körülmények azután egy hasonló kitüntetés, a Polgári Honvédelmi Érdemkereszt megalapításához vezettek.

A kitüntetés megjelenése

A kitüntetés és változatai

      Számos oka lehet annak, hogy egy adott kitüntetésnek miért létezik többféle eltérő kidolgozású változata. Az egyik lehetséges ok az, hogy magának a kitüntetésnek az előírásos megjelenése is változik az idők során. Megváltozhat a kitüntetésen szereplő uralkodó személye, vagy csupán a változó divatnak engedelmeskedve kell megfelelő új, tetszetős formát öltenie. Eltérések forrása lehet az is, ha az adományozásra kerülő darabok nem egyetlen műhelyből kerülnek ki, mivel a többnyire rajzok formájában megérkező terveket a különböző mesterek más és más módon öltötték formába. Anyagváltozatok megjelenéséhez vezet a kitüntetések tulajdonosainak az a vágya, hogy drága eredeti darabjaikat olcsóbb, minden nap viselhető formában is megvásárolhassák (ráadásul ezek is számos, eltérő szerszámmal dolgozó műhelyből kerülhetnek ki), de az is, ha háború esetén az állam szünetelteti a drága anyagok kitüntetések céljára való felhasználását. Végül számos, merőben eltérő igényességgel kidolgozott változat megszületését eredményezik a viseleti példányokat megvásárolni szándékozó tulajdonosok eltérő anyagi lehetőségei.
      A Hadikeresztek változatosságát ezek közül elsősorban eltérő gyártóik eredményezték.
      A jelvények végükön kettősen ívelt, szélesedő szárú keresztet formáznak rájuk font cserkoszorúval, amely a függőleges keresztszáraknál elöl, a vízszinteseknél hátul fut. A kettős peremű kereszt közepén az alapító monogramja, körülötte pedig "MERITO CIVILI TEMPORE BELLI MCMXV" felirat látható. A keresztek és a felirat ovális alapja a három magasabb fokozatnál fehér zománccal van kitöltve.      A fokozatok közötti eltérések ezenkívül a következők:
      Az I. osztály 64 mm-es méretével tér el a többitől, anyaga aranyozott ezüst. Az ugyancsak aranyozott ezüst II. osztály csupán 44 mm széles. A hasonló méretű III. osztály anyaga ezüst, a IV. osztályé bronz, utóbbi zománcozva sincs. Gyártástechnológiai eltérés, hogy a zománzozás nélkül készült IV. osztály koszorúja a kereszttel egy darabból készült; a többi fokozatnál a különálló két fél koszorút a tűzzománc simára csiszolása után forrasztották a helyére. A szegecsekkel rögzített középpajzs azonban mindegyiknél különálló alkatrész.
      Valamennyi fokozat hátlapja sima, középen egy függőlegesen elhelyezett tűvel.
      A Hadikeresztet csupán rövid ideig adomyányozták, így a divat nem lehetett hatással küllemére, annál pedig exkluzívabb kitüntetés volt, semmint hogy olcsó viseleti példányai jelenhettek volna meg. Eltérő kivitelű példányait ezért műhelyváltozatoknak tekinthetjük.

 

A fenti II. osztályú kereszt a budapesti Bachruch cég műhelyében készült. A tűben "BACHRUCH" jelzés és a pesti készítést jelző "P" betű, a koszorúban a cég háromszögbe foglalt "B. B. A." jelzése és ezüst fémjel látható.

 

Az előzőnél jóval laposabb kialakítású (7 helyett mindössze 5 mm magas) II. osztályú kereszt "S. G. A." jelzése szerint a Scheid cég műhelyében készült. Nem csupán maga a kereszt, de a középpajzs is erősen lapított. Fémjelzett ezüst, aranyozva.
A bemutatott példány tűje pótolt.

 

E III. osztályú kereszt a budapesti Bachruch cég műhelyében készült, kialakítása mindenben megegyezik a fenti, ugyancsak e cég által gyártott II. osztályéval. A tűben "BACHRUCH" jelzés és a pesti készítést jelző "P" betű, a koszorúban a cég háromszögbe foglalt "B. B. A." jelzése és ezüst fémjel látható.

 

Az "F. Z." jelzésű III. osztályú kereszt kidolgozása csaknem megegyezik a fenti Bachruch által készítettével, jellegzetessége ugyanakkor a látszólag egyetlen darabból álló cserkoszorú, amelynek a vízszintes keresztszárak közepénél húzódó illesztési vonala csaknem láthatatlan. A cégjelzést a keresztbe és a tűbe egyaránt beütötték. Fémjelzett ezüst, a bécsi készítést jelző "A" beütőkkel.

 

A keresztszárak találkozásánál látható, háromszögbe foglalt "B. B. A." cégjelzés tanúsága szerint a bemutatott példány a budapesti Bachruch cég által készített IV. osztályú kereszt, a magasabb fokozatoktól eltérő keskeny tűvel.

Miniatűrök

      A hadikereszteknek csupán feltűzve viselendő fokozatai voltak, ezért szalagjuk, szalagsávjuk és kisdíszítményük nincs. Ismeretesek azonban többféle viselési módú miniatűrjeik, amelyeket alkalomhoz illően polgári ruházaton viselhettek a tulajdonosok.
      A teljes méretű érdemkereszteket is viselték polgári ruhán, többnyire azonban csupán a kitüntetések miniatűrjét tűzték fel, amelyek kb. feleakkorák voltak mint az eredetiek. A legexkluzívabb forma a frakkláncon való viselet volt. A frakklánc egy díszes vagy egyszerűbb kivitelű, nemesfémből vagy egyszerű aranyozott bronzból készült lánc, amelynek egyik végét gomblyukba lehet illeszteni, a másik végén pedig egy tű van. Az egyszerűbb változatok mindkét végükön tűs megoldással is készültek. A miniatűrök ezekre a láncokra voltak saját karikáiknál fogva felerősítve, természetesen a viselési sorrend szigorú betartásával.
      A mindennapi viseletre ezeknél egyszerűbb, feltűzhető vagy gomblyukba illeszthető miniatűrök szolgáltak, amelyek gyakran még a láncon viselteknél is kisebbek voltak.

     

A fent bemutatott III. osztályú miniatűrnél csupán az uralkodó nevének kezdőbetűit övező ovális gyűrű alkot különálló alkatrészt, a koszorú nem. A durva öntéssel, tombakból készült darab valószínűleg egy kisebb műhelyben készült, a míves daraboknál olcsóbb változat volt a maga korában. Szélessége 16 mm.

Kitüntetés dobozok

      A kitüntetések dobozai talán még nagyobb változatosságot mutatnak, mint maguk a kitüntetések. Korszakonként, gyártóként változnak, de tartalmukhoz hasonlóan bizonyára a vevők pénztárcájához is alkalmazkodott kivitelezésük, amely az egyszerű kartonpapír doboztól egészen a bőrrel borított, bársonnyal és selyemmel bélelt tokokig ível.
      A hadikeresztek annál exkluzívabb kitüntetések voltak, hogy akár legalacsonyabb fokozatukat is egy egyszerűbb dobozban helyezzék el, tokjaik azonban így is változatosak.


      A fenti doboz a budapesti Bachruch cég II. osztályú keresztjét rejti. Anyaga vékony falemez, amelyet kívülről bordó rájabőrmintázatú papírral burkoltak, bélése fekete bársony. A fedél fehér selyembélésén a gyártó cégjelzése látható.
      A bélésen mélyedést alakítottak ki a kereszt tűje számára.


      A fenti, egyszerűbb kivitelű doboz a Bachruch cég III. osztályú keresztjét rejti. Anyaga vékony falemez, amelyet kívülről bordó, alul fekete rájabőrmintázatú papírral burkoltak, bélése fekete bársony. A fedél fehér selyembélésén griffek által közrefogott koronás címer alatt a gyártó cégjelzése látható, amelyen már feltüntették az udvari ékszerészi címet is.
      A bélésen mélyedést alakítottak ki a kereszt tűje számára.      Az egyszerű, de míves kidolgozású, cégjelzés nélküli doboz a fent bemutatott "F. Z." cégjelzéses III. osztályú keresztet rejti. Anyaga vékony falemez, amelyet kívülről vékony bordó bőrrel, alul fehér papírral burkoltak, bélése fehér bársonyutánzat.
      A bélésen a keresztnek megfelelő formájú mélyedést alakítottak ki.

Okiratok

A kitüntetések adományozásához kapcsolódó okmányoknak és iratoknak számos formája ismeretes. Az első csoportba a felterjesztéshez kapcsolódó iratok tartoznak, amelyek a kitüntetésre javasolt személy cselekedeteit és a kitüntetést támogató elöljárók megjegyzéseit tartalmazzák. Az odaítélésről külön értesítést kaptak az érintettek, amely a kitüntetés tényén kívül gyakran az átadás helyéről, idejéről és módjáról is tájékoztatást nyújt. Számos kitüntetés tulajdonosa díszes oklevelet is kap ebből az alkalomból. Külön csoportot alkotnak az adott kitüntetés viselésének jogosságát igazoló iratok. Végül számos irat kapcsolódik a kitüntetéssel járó kiváltságokhoz, azok ismertetéséhez, odaítéléséhez vagy éppen megvonásához, a kitüntetés alapszabályzata csak egyike ezeknek.


Bár a kitüntetést az uralkodó adományozta, az okiratokat (mint az itt látható díszes értesítést is) többnyire a felterjesztő adta ki, jelen esetben Budapest székesfőváros főpolgármestere.A fenti, jóval egyszerűbb kivitelű értesítéseket a Magyar Királyi Kereskedelemügyi miniszter adta ki.

A kitüntetés viselése

A Hadikereszteket az érdemrendek csillagjaihoz és tisztikeresztjeihez hasonlóan a mellkas bal oldalán a mellszalagon viselt kitüntetések alatt kell viselni, a viselési sorrend szerint.A fenti képen a breszt-litovszki békedelegáció vezetője és a szerződés aláírója, kapos-mérei Mérey Kajetán látható, aki a tárgyalások sikeres lezárásáért az I. osztályú kereszthez megkapta a gyémántdíszítményt. (A képen még nem ez látható.)


Források

Bodrogi P. - Molnár J. - Zeidler S.: Nagy magyar kitüntetéskönyv.
          Rubicon Könyvek, 2005.
Felszeghy F. - Rátvai I. - Petrichevich Gy. - Ambrózy Gy.: A rendjelek és kitüntetések
          történelmünkben. Társadalmi kiadó, 1943.
Makai Á. - Héri V.: Kereszt, érem, csillag. Helikon Kiadó, 2002.
Makai Á. - Héri V.: Kitüntetések. Zrínyi Kiadó, 1990.
Szijj J. - Ravasz I. szerk.: Magyarország az első világháborúban lexikon.
          Petit Real Könyvkiadó, 2000.
Honvédségi Közlönyök

Képek

Egerszegi Zoltán
Zeidler Sándor
Regia Militia Hungarorum


Feltöltve: 2006.10.04.
Frissítve: 2008.05.13.

lap tetejére